:

تماسها

تیم اداری شرکت سهامی باز "گیردمیت" مدیر: پارخامینکو یوری نیکولایوچ تلفن: +7(495) 981-30-10 فکس: +7(495) 951-62-25 E-mail: [email protected]

map.jpgتیم اداری شرکت سهامی باز "گیردمیت" مدیر: پارخامینکو یوری نیکولایوچ تلفن: +7(495) 981-30-10 فکس: +7(495) 951-62-25 E-mail: [email protected]

معاون مدیر موارد عمومی: گوستامیسوف الکساندر ویکتورویچ تلفن: +7(495) 981-30-10 داخلی 102 E-mail: [email protected]

معاون مدیر بخش علمی و کیفیت: بیلاگوروخوف الکساندر ایوانویچ تلفن: +7(495) 951-95-00 E-mail: [email protected]

معاون مدیر امور اقتصادی و مالی: کوکایفا آلا نیکولایفنا تفلن: +7(495) 981-30-10 داخلی 103 E-mail: [email protected]

 

facebook.pngvkontakte.png